Crossword

crossword rule 

English pronunciations

Youtube http://www.youtube.com/watch?v=HKzf1GMLUkU

เรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้Phonetic symbols

 เนื่องจากในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษาที่มีความสำคัญมาก ฉันจึงต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
การอ่านออกเสียงและการพูด โดยใช้”Phonetic symbols” ช่วยในการฝึกพัฒนาทักษะนี้ควบคู่ไปกับการฝึกสนทนากับชาวต่างชาติ
Phonetic symbols  เป็นสิ่งที่ช่วยในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ กล่าวคือ เปรียบได้กับคำอ่านในภาษาไทยที่ช่วยให้เราสามารถอ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง Phonetic symbols จึงถือเป็นคำอ่ายในภาษาอังกฤษนั่นเอง
เป้าหมายการเรียนรู้ : สามารถอ่านออกเสียงและพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective)
  • เพื่อสามารถอ่านและออกเสียงสัญลักษณ์  Phonetic Symbols ได้ถูกต้อง
  • เพื่อให้สามารถอ่านออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและชัดเจน
  • เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดและการอ่านออกเสียง
  • เพื่อใช้ในการสื่อสารและการอ่าน
  • เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
วิธีการเรียนรู้ที่จะใช้ (Learning Process)
  • จัดตารางเวลาที่จะใช้ในการเรียนรู้และทบทวนความรู้เกี่ยวกับ Phonetic Symbols
  • เริ่มเรียนจากขั้นพื้นฐาน คือ การจำสัญลักษณ์และการออกเสียงของสัญลักษณ์แต่ละตัว
  • เมื่อเริ่มจำสัญลักษณ์แต่ละตัวได้แล้ว ก็ฝึกอ่านคำศัพท์และบทความที่เขียนด้วย Phonetic Symbols
  • ขณะเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน ก็มีการขอคำแนะนำจากอาจารย์และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ Phonetic Symbols
  • มีการฝึกทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Phonetic symbols
http://www.learners.in.th/blogs/posts/400785

(ใช้เพื่อทดสอบการอ่บรมทำ wordpress)